Obligatie Voorwaarden

Obligatie voorwaarden

1.1 De Uitgevende Instelling geeft de Obligaties uit aan de Obligatiehouders overeenkomstig de in deze Obligatievoorwaarden beschreven voorwaarden. De Obligatiehouders worden geacht kennis te hebben genomen van deze Obligatievoorwaarden en zijn daaraan gebonden.

1.2 De Obligaties staan op naam van de Obligatiehouder en bedragen tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,-) per stuk (de hoofdsom van een Obligatie genoemd). Per omgaande na vaststelling van de onderhavige Obligatievoorwaarden en uitgifte van de Obligaties, wordt in het register van Obligatiehouders het aantal Obligaties en de nummering daarvan per Obligatiehouder bijgewerkt, waarbij het aantal wordt bepaald door het totaal aantal van het per Obligatiehouder nominaal ingelegde bedrag te delen door tweeduizend vijfhonderd.

1.3 De Obligaties hebben een looptijd die eindigt op 31 Augustus 2022, na ommekomst van welke termijn de Obligaties opeisbaar zullen zijn, een en ander onverminderd het recht van de uitgevende instelling om tot vervroegde aflossing over te gaan door middel van een uit loting door de notaris.

1.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de nog op te richten Trustee is de uitgevende Instelling niet bevoegd om over te gaan tot:

a. Het verstrekken van zekerheden aan andere partijen dan bancaire instellingen die de uitgevende Instelling financieren en voor schulden van derden;

b. Het hoofdelijk of als borg verbinden van de uitgevende Instelling voor schulden van derden;

c. Het uitlenen (al dan niet in rekening-courant) van gelden;

d. Verkoop van het Beleggingsobject;

e. Het doen van uitkeringen van resultaat of overdragen van bezittingen aan haar aandeelhouders voordat de verplichtingen uit de Obligatielening volledig zijn nagekomen, inclusief de aflossing;

1.5 De Obligaties zijn overdraagbaar. Overdracht van de Obligatie dient plaats te vinden door schriftelijke melding van de voorgenomen overdracht aan de nog op te richten Trustee. Deze melding dient voorzien te zijn van een volledig ingevulde en ondertekende Verklaring van Deelname en voorzien te zijn van bijlagen door de verkrijgende partij. De nog op te richten Trustee deelt bij acceptatie schriftelijk de toestemming mee en verwerkt de betreffende mutatie in het register van Obligatiehouders.

1.6 Van de Obligaties worden bewijzen afgegeven. Er wordt door de nog op richten Trustee een register van Obligatiehouders gehouden, overeenkomstig het bepaalde in de Trustakte. De nog op te richten Trustee verstrekt aan de Obligatiehouder een afschrift van zijn inschrijving in het register van Obligatiehouders, overeenkomstig het bepaalde in de Trustakte.